Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Zákazník internetového obchodu svojou registráciou v internetovom obchode potvrdzuje, že súhlasí v zmysle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ internetovej stránky https://www.caleo.sk  spracoval a uschovával jeho osobné údaje. Prevádzkovateľ internetovej stránky sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej osobe s výnimkou poskytnutia údajov potrebných na doručenie tovaru dopravnou firmou.

Na žiadosť zákazníka budú jeho osobné údaje z databázy vymazané.

Prevádzkovateľ internetového obchodu https://www.caleo.sk neručí za zneužitie osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom.

 

Informácia pre odberateľa.

Súhlas odberateľa – fyzickej osoby so spracovaním jeho osobných údajov v informačných systémoch dodávateľa

 

Dodávateľ týmto oznamuje odberateľovi, ktorý je fyzickou osobou (spotrebiteľ alebo fyzická osoba – podnikateľ), že dodávateľ je prevádzkovateľom informačného systému pod jeho názvom „Účtovníctvo“, čím sa dodávateľ stáva prevádzkovateľom informačného systému.

Dodávateľ súčasne oznamuje odberateľovi, že spracovaním osobných údajov odberateľa z dôvodu vedenia účtovníctva externým podnikateľom poveril sprostredkovateľa, ktorým je WCOMP, s.r.o., Júliusa Lőrincza 2136/12, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36707864. Účelom poverenia sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov odberateľa je vedenie účtovníctva prevádzkovateľa. Sprostredkovateľovi budú poskytnuté osobné údaje odberateľa ako meno, priezvisko, dátum narodenia, IČO, adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, telefónne číslo, emailová adresa, číslo dokladu totožnosti.

Dodávateľ súčasne poukazuje na práva odberateľa podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä však na tieto práva odberateľa ako dotknutej osoby:

 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.

Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu
 4. spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona1 vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

Dodávateľ ako prevádzkovateľ informačného systému týmto podľa § 28 ods. 2) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov oznamuje odberateľovi obmedzenie jeho práv podľa § 28 ods. 1) písm. e) a písm. f) uvedeného zákona o ochrane osobných údajov, tj. práva na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,  a práva na likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, nakoľko z osobitných predpisov upravujúcich oblasť účtovníctva ako aj záručnú dobu a reklamačné konanie vyplýva osobitná lehota na oprávnené spracovanie osobných údajov odberateľa, ktorá je dlhšia ako lehota, na ktorú bol súhlas na spracovanie osobných údajov odberateľa udelený.

 

Odberateľ ako dotknutá osoba týmto udeľuje dodávateľovi ako prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na účel:

 • splnenia zmluvného záväzku obidvoch zmluvných  strán, vrát. uplatnenia ich zákonných práv (napr. zaplatenie dohodnutej odplaty, uplatnenie zodpovednosti za vady a pod)
 • vedenia agendy účtovníctva dodávateľa.

Za tým účelom odberateľ poskytne dodávateľovi tieto osobné údaje:

 • meno, priezvisko, titul
 • dátum narodenia
 • adresa trvalého pobytu/adresa miesta podnikania
 • IČO
 • telefónne číslo/emailová adresa
 • číslo dokladu totožnosti.

S výhradou upozornenia na obmedzenie práv odberateľa podľa § 28ods. 2) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov odberateľ udeľuje súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v informačných systémoch dodávateľa na čas splnenia zmluvného záväzku obidvoch zmluvných strán.

Odberateľ výslovne udeľuje súhlas na kopírovanie, skenovanie a iné zaznamenávanie svojich osobných údajov na nosič informácií.

Odberateľ berie na vedomie, že akceptáciou cenovej ponuky dodávateľa, písomným potvrdením prevzatia faktúry dodávateľa alebo vzájomnou výmenou obchodných informácií iným preukázateľným spôsobom súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v informačných systémoch dodávateľa.